Sportovní pětiboj

Poslední červnové dny byl pro žáky naší školy připraven sportovní pětiboj, který se kvůli nepříznivému počasí konal v tělocvičně. Po krátkém společném rozcvičení soutěžili žáci v disciplínách Olympijského odznaku. Těmi byly: přeskok přes švihadlo, leh – sedy, dribling, hod medicinbalem a trojskok z místa. Za své výkony v jednotlivých disciplínách pak získávali body. Všichni se velice snažili a společně jsme si užili krásné dopoledne plné vynikajících sportovních výkonů a zábavy. Velice se těším na 2. ročník tohoto sportovního pětiboje, který pro žáky zrealizujeme i příští rok. Věřím, že bude přát počasí a žáci poměří síly při venkovních disciplínách.

Mgr. Vojtěch Uchytil

Projektový den – Dopravní výchova

Součástí Školního vzdělávacího programu je projekt Dopravní výchova. Letos na žáky čekala nejen jízda zručnosti, kde si na kole vyzkoušeli, jak dokáží překonávat připravené překážky, ale i testy z dopravní výchovy, kde si zopakovali pravidla silničního provozu nejen pro chodce, ale i pro cyklisty. Své teoretické vědomosti si potom žáci 2. stupně vyzkoušeli při cyklistickém výletě v okolí Herálce.

Počasí nám přálo, celý den se vydařil a věřím, že se projektový den všem líbil.

Projekt Čtení pomáhá

I žáci 2. stupně naší školy jsou dlouhodobě zapojeni do projektu Čtení pomáhá. Jedná se o charitativní projekt, který podporuje čtenářskou gramotnost. Žák si podle svého zájmu nebo okruhu povinné četby vybere z nabídky knihu, přečte ji a úspěšně splní test, za který získá 50,-Kč na své konto. Peníze pak ze svého konta věnuje nebo rozděluje nějaké probíhající charitativní akci dle svého uvážení. Za tento školní rok 2021/2022 žáci 2. stupně přispěli částkou 12.600,-Kč

Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková

 

Pohádkový les

Ve středu 1. června ožil les u rybníku Kuchyně pohádkovými postavičkami a z obyčejného lesa se stal les plný kouzel. Hned po příchodu vás přivítala Karkulka s vlkem, dále na návštěvníky čekali Bob a Bobek, Pat a Mat, loupežníci, čarodějnice a jiné pohádkové postavy. Na jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly, sbíraly indicie a na konci cesty složily pohádkovou tajenku. V cíli cesty je čekalo sladké překvapení.

Pohádkový les si pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. ročníku. Letošní oslava Dne dětí se vydařila, počasí nám přálo a všichni – malí i velcí prožili příjemné dopoledne.

Děkuji žákům 9. ročníku za přípravu a zodpovědný přístup k této akci.

Krása herbáře

Název „herbář“ je odvozený z latinského slova herba, tedy bylina. Za herbáře byly zprvu označovány knihy o léčivých rostlinách. V dnešní době za herbář považujeme také soubor fotografii s různými druhy rostlin.

I naši sedmáci se v hodinách přírodopisu pustili do vytváření vlastních herbářů. Samozřejmě, že fantazii se meze nekladou, a tak vzniklo několik velmi zdařilých kousků i s vlastními nápady a obměnami.

Zadaný úkol splnili všichni na jedničku, a ty nejzdařilejší z nich si můžete prohlédnout na fotografiích.

Mgr. Simona Brudovská

Projekt – lišaj vrbkový

Srdce každého učitele zaplesá, když v předmětu, který vyučuje, se objeví žák, pro kterého je tento předmět nebo alespoň jeho část koníčkem.

Jedním z nich je i Jirka Preisler, jehož znalosti v oblasti entomologie jsou na šesťáka opravdu obdivuhodné, což ukázal nejen během hodin přírodopisu s touto tématikou, ale také na dvou přednáškách, které si připravil pro své spolužáky.

Na první přednášce jsme zhlédli prezentaci Jirkou vybraných zástupců brouků a motýlů. Někdo si už jen pod slovem přednáška představí nudné předkládání faktů, ale Jirka všechny mile překvapil. Jeho povídání bylo poutavé, své spolužáky zaujal různými zajímavostmi, humornými dotazy a potlesk na konci hodiny byl opravdu obrovský.

Druhé přednášce předcházel projekt, který si Jirka sám vymyslel a zapojil do něj i své spolužáky. Loni na podzim našel vajíčka lišaje vrbkového a nechal je vylíhnout v housenky, které se poté zakuklily a kukly přinesl na začátku května do školy. Všichni společně je umístili do síťového koše a chodili je sledovat. Po čtrnácti dnech se začali motýli líhnout. Jakmile se vylíhli všichni jedinci, nastalo na dvoře školy jejich společné vypouštění do přírody.

Vše jsme si od začátku až do konce fotili a natáčeli, a tak Jirka měl dost materiálu pro další prezentaci a přednášku. Ta měla o to větší úspěch, protože na jejím vzniku se podílela celá třída. Společně se šesťáky měli možnost tento projekt sledovat i děti ze školky, kdy jim Jirka chodil ukazovat vše od kukel, přes líhnutí až po závěrečnou přednášku.

Milý Jirko, obě tvoje přednášky byly pro mě velmi příjemným překvapením a dozvěděla jsem se spoustu nových zajímavých věcí ze života hmyzu. Přeji ti, abys byl stále tak zapálený a tvůj zájem o hmyzí kamarády, ti vydržel co nejdéle.

 

Mgr. Simona Brudovská

Chyť si svého hmyzáka.

V dubnu paní učitelka vyhlásila samostatný přírodopisný projekt „Chyť si svého hmyzáka“.

Mohli jsme si vybrat z několika možností, jak tento úkol splnit. Někteří z nás nakreslili hmyzí zástupce, které viděli v místě svého bydliště, jiní natočili na mobil hmyz přímo v akci a nebo pořídili fotky a udělali z nich prezentace. Všechny tyto „úlovky“ jsme přinesli do školy a společně si je prohlédli.

Na závěr celého projektu nás v polovině června čekal venkovní hmyzí kvíz, který pro nás připravila paní učitelka s paní asistentkou. Na jednotlivých stanovištích v okolí školy byly umístěné fotografie hmyzích zástupců, které jsme měli určit, dále samostatný úkol týkající se chovu včel a také otázky související s hmyzími škůdci, a to hlavně s kůrovcem, který nás zlobí i v našich okolních lesích.

Počasí nám vyšlo na jedničku a některým z nás se podařilo chytit i další druhy hmyzu v okolí školy. Při plnění kvízu se nám všem dařilo a za náš výkon jsme obdrželi sladkou odměnu.

Broučci a berušky ze šesté třídy.

Preventivní programy s policií ČR na naší škole.

Během druhého pololetí tohoto školního roku se na naší škole uskutečnily preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, se kterými k nám zavítala paní nprap. Lenka Prokopová.

Cílem těchto programů je vést žáky k bezpečnému chování, zodpovědnému jednání a předcházení rizikovým situacím.

Pro žáky prvního stupně byly připraveny programy na téma Bezpečně na ulici pro 1. a 2. ročník, Cyklisté a chodci v dopravním provozu pro 3. a 4. ročník a pro 5.ročník Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat.

Žáci 8. a 9. ročníku byli v rámci programu Právní vědomí seznámeni s tím, co je trestný čin a přestupek a získali základy právního vědomí související s trestní odpovědností mládeže. Žákům šestého ročníku byl představen program Nebezpečí virtuální komunikace a žákům 7.ročníku Drogy z pohledu policie.

Tímto děkujeme nprap. Lence Prokopové a těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence v příštím školním roce.

Mgr. Simona Brudovská

Exkurze na meteorologickou stanici ve Svratouchu

Ve středu na Medarda vyrazili žáci 8. ročníku na exkurzi na meteorologickou stanici. Zde se seznámili s měřením základních meteorologických jevů. Data z této stanice, tak jako z jiných, odcházejí do centra v Praze – Komořanech a tvoří se tzv. numerický model počasí. Věřím, že exkurze byla přínosná a doplnila teoretické učivo fyziky.

Ondřej Kosař