Charakteristika školy

Základní škola v Herálci je osmitřídní s devíti postupnými ročníky, součástí je i mateřská škola se dvěma třídami, školní družina, školní jídelna. Zřizovatelem je Obec Herálec. Škola je spádová, dojíždí sem žáci z několika obcí. V mateřské škole probíhá výchovně vzdělávací program „Svět na dlani“ a v základní škole se všechny ročníky vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Základní škola zvídavým dětem“.

Pravidelně pracujeme s integrovanými dětmi, zpracováváme individuální vzdělávací plány a po dohodě s rodiči je možno využívat slovní hodnocení. Důležitou součástí naší práce je vyhledávání talentů.

Plaveckého výcviku se mají možnost pravidelně zúčastňovat předškolní děti z mateřské školy, povinně jej absolvují žáci 3. a 4. ročníku v základním plaveckém výcviku, v případě volné kapacity mohou ve zdokonalovacím výcviku pokračovat čtvrťáci. Rodiče dětí z mateřské školy hradí veškeré náklady na výcvik, rodiče školních dětí hradí dopravu žáků do plavecké školy.

Pro žáky 7. ročníku pořádáme, podle sněhových podmínek lyžařský výcvikový kurz po tratích v okolí školy a na sjezdovce v Hlinsku.

V letošním školním roce si žáci druhého stupně vybrali tyto povinně volitelné předměty: tvořivé dílny a informatiku. V rámci nepovinných předmětů je na naší škole realizována výuka římskokatolického náboženství, kterou vyučuje Mgr. Vladimír Záleský.

Rodiče, po dohodě s vyučujícími učiteli, hradí svým dětem pracovní sešity, a to do konce října.

Ve škole se využívá odborná pracovna přírodovědných předmětů (s interaktivní tabulí pro II. stupeň), učebna jazyků s interaktivní tabulí, učebna hudební výchovy, počítačová učebna , cvičná kuchyň, žákovská knihovna a školní dílna.

Žákovská knihovna je pro žáky otevřena každou středu od 12,30 do 13,15 hodin.

Školní budova se otevírá v 6,30 hodin pro zaměstnance školy, pro žáky v 7,00 hodin. Budova se uzavírá v 16,00 hodin.

Zvonění :
1. hodina 7,30 – 8,15
2. hodina 8,30 – 9,15
3. hodina 9,25 – 10,10
4. hodina 10,20 – 11,05
5. hodina 11,15 – 12,00
6. hodina 12,10 – 12,55
přestávka 12,55 – 13,25
8. hodina 13,25 – 14,10
9. hodina 14,15 – 15,00

 

Během přestávek mohou žáci pobývat v atriu, na školním dvoře nebo ve školní jídelně, která slouží pro občerstvení. Zde si mohou zakoupit svačinu a po dobu vyučování a provozu družiny je zde k dispozici pitný režim, který je, po projednání ve Školské radě, realizován tak, že si žák za Kč 1,00 koupí sklenici nebo hrnek připraveného nápoje. Pro žáky naší školy využíváme bezplatného projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko doškol“.